Wstęp

Projekt pt.: „Zwiększenie czasu lotu bezzałogowego aparatu latającego (UAV) poprzez  zastosowanie hybrydowego źródła energii” nr POIR.01.01.01-00-0682/17 realizowany w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 130 612,83 zł, dofinansowanie Projektu wynosi: 771 414,89 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2017-31.10.2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs_1/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” MŚP


Głównym celem projektu jest opracowanie, a następnie wdrożenie do działalności Wnioskodawcy nowego produktu w postaci innowacyjnego hybrydowego źródła energii dla bezzałogowego aparatu latającego. Przedmiotem projektu jest opracowanie konstrukcji źródła energii dla drona w postaci zintegrowanego układu baterii oraz ogniwa paliwowego tak aby wydłużyć czas jego lotu do minimum 4 godzin przy zachowaniu masy układu zasilania ok. 4,5 kg. Projekt ten charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności, w skali Polski produkcja takich hybrydowych źródeł energii będzie unikalna.

Osiągnięcie zamierzonych celów planuje się poprzez realizację ściśle zaplanowanych prac B+R skupionych w 4 zadaniach. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie nowoczesnych technologii bezzałogowych platform latających z hybrydowym źródłem energii i zaprezentowanie demonstratorów pod względem osiągania założonych parametrów techniczno – użytkowych, w szczególności czasu lotu powyżej 4 godzin.